INSPIRES Sp. z o. o. realizuje projekt „Siła kwalifikacji!” na terenie miast Staszów, Jędrzejów, Końskie, Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskiego dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Osi priorytetowej 08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania 08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania 08.05.03 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 31.10.2021

Cel główny projektu: nabycie przez minimum 143 osoby w wieku 18 lat i więcej (79K/64M) kwalifikacji zawodowych, spośród 168 osób dorosłych (93K/75M) z terenów miast Staszów, Jędrzejów, Końskie, Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskiego poprzez udział w szkoleniach tj. Kosztorysowanie budowlane, Kary i płace, Spawanie metodą MAG w okresie 09.2020-10.2021 r.

Celem głównym projektu jest również upowszechnienie kształcenia się wśród osób dorosłych.